Σημειωματάρια

Ακολουθούν δείγματα από σημειωματάρια που μπορούν να εκτυπωθούν, καθώς επίσης και σημειωματάρια μεγέθους Α4 και Α5 που έχουν ήδη εκτυπωθεί. Στα σημειωματάρια μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα συνταγολόγια

IT 3775

MO 7626

5139 BLUE

5139 GREY

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ Α5

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α5

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α5

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α4

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α4

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α4

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ Α4